Sami Tamimi’s Kofta b’siniyah

Sami Tamimi’s Kofta b’siniyah
Sami_Kofta9
Back to Gallery