Sami_Kofta8.3

Sami Tamimi’s Kofta b’siniyah
Sami Tamimi’s Kofta b’siniyah
Back to Gallery